Skip to content

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), na sjednici Skupštine CENTRA ZA PSIHODRAMU, održanoj dana 27. prosinca 2022., donesen je novi

 

S T A T U T

CENTRA ZA PSIHODRAMU

 

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova, o načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja sjednice Skupštine u slučaju isteka mandata, o izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Centar za psihodramu (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv Udruge je: CPD

Udruga će koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Center for psychodrama.  Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi CPD.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština udruge (dalje: Skupština).

Članak 3.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je Pečat Centra je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz gornji rub koji glasi: Centar za psihodramu, tekst uz donji rub glasi: Zagreb. U sredini pečata nalazi se kružnica promjera 2 cm.

Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Udruge ovlašteni su za upotrebu i čuvanje pečata.

Članak 4.

Udrugu zastupaju Predsjednik Udruge, Dopredsjednik i Tajnik Udruge.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja psihodrame, sociodrame i sociometrije u Hrvatskoj, usklađenog zastupanja, zajedničkog kodeksa ponašanja, podrške profesionalnim interesima psihodramskih terapeuta i praktičara u Hrvatskoj, te međunarodne promidžbe hrvatskih dostignuća u psihodrami, sociodrami i sociometriji.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, zaštite zdravlja, kulture i umjetnosti.

Područje djelovanja Udruge je Republika Hrvatska.

Članak 6.

Djelatnosti Udruge su:

 1. Sakupljanje i distribucija informacija o edukativnim i psihoterapijskim aktivnostima iz područja psihodrame, sociodrame i sociometrije u Hrvatskoj i Europi.
 2. Kreiranje i organiziranje edukativnih programa i supervizijskih aktivnosti, sa svrhom unapređenja kvalitete rada psihodramskih terapeuta i praktičara.
 3. Određivanje pravila za ulazak u edukaciju iz psihodrame, sociodrame i sociometrije (uključujući i medijaciju i savjetovanje i rada s organizacijama).
 4. Donošenje etičkog kodeksa za psihodramske terapeute i praktičare te organiziranje adekvatnih tijela za žalbene i kaznene postupke.
 5. Zastupanje interesa psihodramskih terapeuta i praktičara u organizacijama u drugim srodnim profesionalnim udrugama kao i prema javnosti.
 6. Poticanje radnih grupa za produbljivanje pojedinih specifičnih tema iz područja psihodrame, sociodrame i sociometrije u radu sa organizacijama.
 7. Unapređenje međusobne komunikacije psihodramskih terapeuta i praktičara i organiziranje stručnih skupova.
 8. Izdavačka djelatnost koja podupire ostvarivanje ciljeva Udruge.
 9. Informiranje javnosti o djelovanju Udruge o značaju psihodrame, sociodrame i sociometrije.
 10. Organizacija stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara, predavanja, tečajeva, usavršavanja.
 11. Pružanje profesionalne podrške i savjet organizacijama i pojedincima koji rade s ljudima.

Gospodarska djelatnost koju udruga obavlja je:

 • organiziranje tečajeva, radionica i seminara u vezi s ciljevima Udruge

Članak 7.

Djelovanje Udruge je javno.

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • pravodobnim obavještavanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
 • javnim priopćavanjem;
 • web stranicom
 • društvenim mrežama

Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s  propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

 

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.

O primanju u članstvo odlučuje Predsjednik, a članom se postaje upisom u popis članova koji vodi Tajnik. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te o adresi stanovanja, broju telefona, e-mail adresi i datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 9.

Redovni član može postati svaki punoljetni građanin Republike Hrvatske i građanin druge države:

 • ako je priznati psihodramski trener od strane krovne međunarodne organizacije iz psihodrame,
 • ako posjeduje diplomu o završetku specijalizirane edukacije za psihodramskog terapeuta u trajanju od minimalno četiri godine u skladu sa standardima EAP-a,
 • ako posjeduje diplomu o završetku specijalizirane edukacije za psihodramskog praktičara u trajanju od minimalno dvije godine.

Redovni članovi potpisuju pristupnicu na kojoj označuju da su redovni članovi i time se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata.

Pridruženi član može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koji povremenom aktivnošću i materijalnim i drugim doprinosima pomažu radu udruge.

Pridruženim članom se postaju potpisivanjem pristupnice na kojoj označuju da su pridruženi članovi te time nisu obvezni na sudjelovanje u radu Centra, nemaju pravo biti birani u tijela Udruge, nemaju pravo glasa na Skupštini i nisu obvezni plaćati godišnju članarinu.

Počasni član može postati svaka fizička osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju ciljeva Udruge. Počasni član ima prava i obveze pridruženog člana.

Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine.

Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 10.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • imaju pravo sudjelovati u radu Udruge.
 • čuvati i podizati ugled i zaštiti interese Udruge.
 • poštivati odredbe Statuta i provoditi odluke tijela upravljanja.
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
 • redovito podmirivati utvrđenu članarinu.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge;
 • na vlastiti zahtjev uz obrazloženje, koji zahtjev može biti podnesen u svako doba, a članstvo u tom slučaju prestaje mjesec dana nakon primitka takvog zahtjeva od strane Udruge;
 • neplaćanjem članarine;
 • isključenjem zbog povreda članskih obveza i odgovornosti.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako je svojim djelovanjem prouzročio ozbiljnu štetu Udruzi i narušio ugled Udruge te ako postupa suprotno odredbama ovog Statuta i /ili Etičkog kodeksa, o čemu odlučuje Etičko povjerenstvo.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članu Udruge prestaje članstvo u Udruzi bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 12.

Udruga se može udružiti u druge saveze udruga i u međunarodne udruge i saveze. Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica. Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjednika.

 

STEGOVNA ODGOVORNOST, RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 13.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Član Udruge preuzima obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti. Postupak za utvrđivanje stegovne odgovornosti provodi Etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo pokreće postupak za utvrđivanje stegovne odgovornosti na temelju vlastitih  saznanja ili na temelju prijave Predsjednika, drugih članica ili trećih osoba.

Stegovni postupak pokreće se temeljem pisane prijave Etičkom povjerenstvu. Anonimne prijave Etičko povjerenstvo će odbaciti.

Prije donošenja odluke Etičko povjerenstvo će omogućiti članu Udruge da se izjasni o postupcima koji  joj se stavljaju na teret te o okolnostima koje su važne za donošenje odluke o stegovnoj  odgovornosti, a u slučaju odsutnosti člana Udruge odluka o stegovnoj odgovornosti donijet će se na  temelju činjenica kojima raspolaže Etičko povjerenstvo.

Član ima pravo sudjelovati na sjednici Etičkog povjerenstva na kojoj se odlučuje o stegovnoj  odgovornosti, ali nema pravo glasa.

Članak 14.

Etičko povjerenstvo za povredu stegovne odgovornosti izriče sljedeće stegovne mjere:

 • Opomena i obvezne smjernice za daljnji rad izriču se članu Udruge za lakšu povredu članskih obveza
 • Isključenje iz članstva izriče se članu Udruge za težu povredu članskih obveza.

Lakše povrede članskih obveza su nepoštivanje prava drugih članova i nedostojno ponašanje prema drugim članovima ili tijelima Udruge.

Teže povrede članskih obveza su:

 • ako član grubo zanemaruje svoje dužnosti u Udruzi;
 • ako vrijeđa ugled Udruge ili njegovih predstavnika;
 • ako svojim postupcima na bilo koji način nanosi štetu Udruzi;
 • ako krši odredbe Statuta i Etičkog kodeksa Saveza;
 • ako je članu tri puta izrečena opomena za lakšu povredu članskih obveza.

Članak 15.

Postupak za isključenje člana pokreće Etičko povjerenstvo kada na temelju vlastitih saznanja ili na temelju zaprimljene prijave utvrdi da je počinjena teža povreda članskih obveza.

Odluka o pokretanju postupka za isključenje člana mora sadržavati razloge za pokretanje postupka. Prije donošenja odluke Etičko povjerenstvo će omogućiti članu da se izjasni o  razlozima zbog kojih se namjerava pokrenuti postupak za isključenje iz članstva.

Član Udruge kome je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo na žalbu koja se podnosi u roku od petnaest dana, računajući od dana primitka odluke, Skupštini Udruge.

Žalba odlaže izvršenje odluke.

Skupština odlučuje o žalbi na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Član kome je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge može podnijeti zahtjev za rehabilitaciju i ponovni prijem u Udrugu nakon proteka vremena od tri godine po pravomoćnosti odluke o izricanju stegovne mjere.

Članak 16.

Pravila ponašanja, smjernice za aktivnosti i suradnju između članova, sprečavanje sukoba  interesa, kao i sva druga pitanja stegovne odgovornosti članova Udruge koja nisu uređena Statutom, uređuju se Etičkim kodeksom Udruge.

 

TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Etičko povjerenstvo
 • Edukativni odbor

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je svi redovni članovi Udruge.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju sjednice Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice. Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se članovima Udruge elektronskim putem najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine na e-mail adresu koju je osoba dostavila Savezu kao adresu za primanje pismena Udruge. Poziv za sjednicu Skupštine sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja Skupštine, prijedlog Dnevnog reda i odluka te materijale o pitanjima o kojima će se donositi odluke na sjednici Skupštine.

Sjednice Skupštine se mogu održavati i putem online platformi za video konferencije.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

Ukoliko sazivanje sjednice Skupštine zatraže članovi dužne su u svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik u tom slučaju saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu članova predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 8. ovoga članka, sazvat će je članovi (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Na Izvanrednoj Skupštini razmatraju se prvenstveno pitanja zbog kojih je sazvana, a mogu se razmatrati i druga hitna pitanja ako se za tim pokaže potreba.

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima sjednicu Skupštine Udruge saziva zadnja osoba za  zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 20.

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti  Predsjednika, sjednicom Skupštine predsjedava Dopredsjednik. U njihovom odsustvu, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem  odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar, a na Izbornoj Skupštini i ovjerovitelji koje  je Skupština izabrala. Zapisnik se trajno čuva u arhivi Saveza.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine  Udruge, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Ukoliko na sjednici nije prisutno više od polovice svih članova, sjednica se odgađa za 30 minuta. Istekom tog vremena proglašava se da je ostvaren kvorum ako je na sjednici prisutna najmanje

1/3 članova Skupštine, a odluke se donose većinom glasova nazočnih.                                   

Glasovanje na Skupštini je javno dizanjem ruku ili pisanim online očitovanjem u slučaju da se sjednica Skupštine održava putem online platforme, osim ako Skupština ne odluči da je glasovanje tajno.

Glasovanje pri izborima za tijela Udruge je tajno, osim ukoliko Skupština na samoj sjednici o tome ne  donese drugačiju odluku.

Članak 22.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge;
 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvaja godišnje financijsko izvješće;
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja;
 • bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika;
 • donosi odluke o osnivanju Povjerenstava i drugih tijela Udruge;
 • bira i razrješava članove Povjerenstava i drugih tijela Udruge;
 • odlučuje o izricanju sankcije isključenja članova iz članstva Udruge u drugom stupnju;
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge;
 • daje preporuke i smjernice za rad Udruge;
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 24.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu;
 • saziva Skupštinu Udruge;
 • rukovodi sjednicama Skupštine Udruge;
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine;
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge;
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci, te
 • opozivom

Do opoziva Predsjednika može doći zbog povreda članskih i predsjedničkih obveza i odgovornosti sukladno Statutu. Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik će biti opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

Dopredsjednik zastupa Udrugu. Dopredsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom.

 

TAJNIK

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi Popis članova.

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština može na prijedlog Predsjednika osnovati stalna i povremena Povjerenstva i druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju Povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme na koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 29.

Etičko povjerenstvo štiti i promiče etička načela i nadzire pridržavanje Etičkog kodeksa u radu članova Udruge, a izvješćuje Skupštinu. Etičko povjerenstvo ima 3 člana. Članovi Etičkog povjerenstva su članovi Udruge, a bira ih Skupština. U Etičko povjerenstvo ne mogu biti birani Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Mandat članovima Etičkog povjerenstva traje 4 godine.

Članovima Etičkog povjerenstva mandat može prestati prije isteka vremena na koje su izabrani prihvaćanjem ostavke na funkciju ili opozivom ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor članova Etičkog povjerenstva.

Na konstituirajućoj sjednici Etičko povjerenstvo bira svog predsjednika natpolovičnom većinom glasova svih članova Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo svoje odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Sjednice Etičkog povjerenstva mogu se održati samo ako su prisutni svi članovi.

Zapisnik sa sjednice Etičkog povjerenstva potpisuju zapisničar i jedan član Etičkog povjerenstva.

 

EDUKATIVNI ODBOR

Članak 30.

Edukativni odbor je stručno tijelo Udruge koje obavlja poslove vezane uz edukacijsku djelatnost Udruge, kreira i evaluira programe edukacije te priprema standarde i daje smjernice za edukacije za psihodramske terapeute i praktičare.

Edukativni odbor sastoji se od 7 članova – stručnjaka iz područja psihodramske psihoterapije koje imenuje  Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članovima Edukativnog odbora mandat traje sedam godina, a mandat im može prestati prije isteka vremena na koje su izabrani prihvaćanjem ostavke na funkciju ili opozivom ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor članova Edukativnog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici Edukativni odbor bira svog predsjednika natpolovičnom većinom glasova svih članova Edukativnog odbora.

Edukativni odbor svoje odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Odbora.

Zapisnik sa sjednice Edukativnog odbora potpisuju zapisničar i jedan član Odbora.

Izvještaj o radu Odbora podnosi predsjednik Odbora na Skupštini Udruge.

 

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 31.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, ostalim izvorima sukladno Zakonu;
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i  proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih  izvora;
 • nekretnine i pokretne stvari Udruge;
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti  određenih statutom Udruge, u skladu sa Zakonom.

 

PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA

Članak 32.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će nakon namirenja vjerovnika i drugih  troškova pripasti udruzi ustanovi ili zakladi istih ili sličnih ciljeva i djelatnosti odlukom Skupštine  Udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku  postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Udruge.

 

Članak 33.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u  Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i  brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon  provedene rasprave.

Članak 35.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Članak 36.

Statut stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge donesen 12.09.2015. godine.

 

U Zagrebu, 27.12.2022.

predsjednik Centra za psihodramu

Vedran Korušić