skip to Main Content

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (′′Narodne novine′′ broj 74/2014; dalje: Zakon), Skupština Udruge ‘Centar za psihodramu’ na sjednici održanoj 12.09.2015. u Zagrebu,  donijela je

 

STATUT UDRUGE
Centar za psihodramu

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1

Ovim se statutom (dalje: Statut) uređuje naziv udruge; sjedište udruge; zastupanje, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge;  način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu ‘Centar za psihodramu’.

Članak 2

Naziv udruge glasi: Centar za psihodramu (u daljnjem tekstu: Udruga). Naziv Centra na engleskom jeziku je: Center for psychodrama.

Članak 3

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta, adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština Udruge (dalje: Skupština).

Članak 4

Udrugu zastupaju predsjednik Udruge (dalje: Predsjednik), dopredsjednik Udruge (dalje: Dopredsjednik) i tajnik Udruge (dalje: Tajnik).

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je Pečat Centra je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz gornji rub koji glasi: Centar za psihodramu, tekst uz donji rub glasi: Zagreb. U sredini pečata nalazi se kužnica promjera 2 cm.

Pečat čuva Predsjednik.

Pečat su ovlašteni koristiti Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik, te drugi članovi Udruge koje Predsjednik ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6

Centar je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja psihodrame..

Članak 7

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

– OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE

– SOCIJALNA DJELATNOST

–  ZAŠTITA ZDRAVLJA

–  KULTURA I UMJETNOST

Članak 8

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

– akademska zajednica

– djeca – opća populacija

– mladi – opća populacija

–  građani – opća populacija

–  obitelji

–  osobe s psiho-socijalnim teškoćama

–  opća populacija pacijenata

–  odgojno-obrazovne ustanove

–  odgojno-obrazovni djelatnici

–  zdravstvene ustanove

–  ustanove socijalne skrbi

–  udruge i građanske inicijative

Članak 9

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

– napređenje  psihodrame kao terapijske i edukativne metode u Republici Hrvatskoj,

– znanost, stručni rad i istraživanje,

– ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja

– povezivanje  psihodramskih terapeuta u Republici Hrvatskoj,

– kreiranje i organiziranje edukativnih programa i supervizijskih aktivnosti, sa svrhom unapređenja kvalitete rada,

– zastupanje interesa članova Centra u drugim srodnim profesionalnim udrugama kao i prema javnosti,

– organizacija stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara, predavanja, tečajeva, usavršavanja,

– pružanje profesionalne podrške i savjet organizacijama i pojedincima koji rade s ljudima,

– socijalna pomoć i podrška,

– socijalne usluge,

– preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja

– strukovne udruge u području zaštite zdravlja

– književno-nakladnička djelatnost, izdavanje stručnih knjiga i priručnika, istraživačkih članaka te brošura i letaka namijenjene najširoj javnosti,

– aktivna suradnja sa  znanstvenim, stručnim i nevladinim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

– strukovne udruge u kulturi i umjetnosti

– interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

–      izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

–      izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

–      korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

–        javnim priopćavanjem,

–        organiziranjem posebnih događanja,

–        na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11

Članstvo u Centru može biti redovno, pridruženo i počasno.

Članak 12

Redovni članovi mogu biti osobe koji imaju status psihodramskog trenera, psihodramskog psihoterapeuta i psihodramskog praktičara. Redovni članovi potpisuju pristupnicu na kojoj označuju da su redovni članovi i time se obvezuju na sudjelovanje u radu Centra te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Centra.

Članak 13

Prava, obveze i odgovornosti redovitih članova Udruge su:

–        informiranje o radu Udruge

–        aktivno sudjelovanje u djelatnostima Udruge

–        čuvanje i podizanje ugleda Udruge

–        čuvanje materijalnih dobara Udruge

–        plaćanje članarine

–        izvršavanje preuzetih obveza

–       poštivanje odredbi, važećih zakona i propisa, ovog Statuta te drugih akta Udruge.

Članak 14

Pridruženi članovi su oni koji povremenom aktivnošću i materijalnim i drugim doprinosima pomažu radu udruge. Pridruženim članom se postaju potpisivanjem pristupnice na kojoj označuju da su podupirući članovi te  time nisu obvezni na sudjelovanje u radu Centra, nemaju pravo biti birani u tijela Centra, nemaju pravo glasa na Skupštini i nisu obvezni plaćati godišnju članarinu.
Pridruženi član može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba.

Članak 15

Počasni član može postati svaka fizička osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju ciljeva Centra. Počasni član ima prava i obveze pridruženog člana.
Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine.

Članak 16

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), kategoriji članstva, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu prestanka članstva u Udruzi, te po potrebi može uključivati i druge podatke važne za Udrugu kao što su e-mail adresa, broj mobilnog telefona, podatke o uplati članarine i slično.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi  Tajnik.

Članak 17

Članstvo u Udruzi za sve kategorije članstva prestaje na sljedeće načine:

–        prestankom postojanja Udruge,

–        smrću člana,

–        istupanjem iz članstva,

–        neplaćanjem članarine,

–        isključenjem iz članstva.

Članak 18

Član istupa iz Udruge na osnovu pismene ili usmene obavijesti Predsjedniku Udruge s datumom davanja navedene obavijesti.

Redoviti član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako s plaćanjem članarine kasni više od 3 mjeseca i to s danom proteka navedenog roka od kad je članarina trebala biti plaćena.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 19

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela Udruge su:

– Skupština,

– Predsjednik

– Dopredsjednik

– Tajnik

– Edukacijski odbor

– Sud časti

Skupština

Članak 20

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 21

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 2 godine.

Članak 22

Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednik.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi Dopredsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti Tajnik. Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge putem e-maila, SMS-a ili usmeno. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 23

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.  U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.  Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 24

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva posljednji izabrani predsjednik Udruge prema postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 25

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih redovnih članova Udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 26

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

–        usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune

–        bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika

–        bira i razrješava likvidatora Udruge

–        odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

–        usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

–        usvaja godišnje financijsko izvješće

–        odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

–        donosi odluku o statusnim promjenama

–        određuje postojanje, iznos i dinamiku plaćanja članarine,

–        odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge,

–        odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Predsjednik

Članak 27

Predsjednik je ovlašten za zastupanje Udruge.

Predsjednik obavlja izvršne i druge poslove određene Statutom.

Članak 28

Predsjednika bira Skupština na mandat od 2 godine.

Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 29

Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

–        na vlastiti zahtjev,

–        u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci, te

–        opozivom.

Članak 30

Do opoziva Predsjednika može doći zbog povreda članskih i predsjedničkih obveza i odgovornosti sukladno Statutu.

Postupak za opoziv Predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik će biti opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom  većinom svih članova Udruge.

Članak 31

U slučaju prestanka mandata Predsjednika prije isteka vremena na koje je biran ili u slučaju opoziva Predsjednika, provodi se postupak izbora novog Predsjednika

za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine.

Članak 32

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

–        odgovara za zakonitost rada Udruge,

–        vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine ,

–        odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća i godišnjeg izvješća o radu Skupštini,

–        predlaže skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

–        predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge,

–        predlaže projekte i programe Udruge i slično,

–        dostavlja zapisnik sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

–        sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

–        obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Dopredsjednik

Članak 33

Dopredsjednik zastupa Udrugu. Dopredsjednika bira Skupština na 2 godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za Dopredsjednika. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Dopredsjednik, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom.

Tajnik

Članak 34

Tajnik zastupa Udrugu.

Tajnika bira Skupština na 2 godine, s tim da ista osoba može biti ponovno birana za tajnika.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika i Dopredsjednika zamjenjuje ga Tajnik, s time da dok zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom.

Tajnik ima sljedeća prava i obveze:

–        provodi zadatke Udruge,

–        obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove, uključujući vođenje članova

–        organizira i priprema materijale za Skupštinu,

–        obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Edukacijski odbor

Članak 35

Edukacijski odbor je stručno tijelo Centra.

Edukacijski odbor raspravlja i donosi prijedloge i programe koji se odnose na edukacijske djelatnosti Centra. Prijedloge i programe Odbora mora potvrditi Skupština.

Članove Odbora imenuje Skupština na mandat od pet godina.

Članovi mogu biti ponovo birani u Edukacijski odbor.

Edukacijski odbor broji sedam članova.

Članovi Odbora biraju između sebe predsjednika i njegova zamjenika.

Predsjednik Odbora ne može biti Predsjednik, Dopresjednik i Tajnik Centra.

Edukacijski odbor je dužan održavati sastanke prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

Izvještaj o radu Odbora podnosi predsjednik Odbora na Skupštini Centra.

Sud časti

Članak 36

Sud časti prati poštivanje načela i odredbi Etičkog kodeksa, Statuta i drugih akata koji obvezuju članove Centra.

Sud časti sastoji se od četri člana Centra. Članove Suda časti bira Skupština Centra.

Predsjednika Suda časti bira Skupština Centra.

Mandat članova Suda časti traje dvije godine.

Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za članove Suda časti.
Sud časti je za svoj rad odgovoran Skupštini Centra.

Skupština će donijeti Pravilnik o radu Suda časti.

Članak 37

Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje svojih ciljeva u skladu sa Statutom.

Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 38

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.  Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članak 39

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.  Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članak 40

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.  Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Predsjednika.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 41

Imovinu Udruge čine:

–        novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,

–        novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

–        financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,

–        druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,

–        njezine nepokretne i pokretne stvari, te

–        druga imovinska prava.

Članak 42

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 43

Udruga prestaje postojati:

–        odlukom Skupštine o prestanku Udruge,

–        odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

–        u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

Članak 44

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Likvidatora bira i opoziva Skupština na mandat od 4 godine, s tim da kod izbora Likvidator treba dati svoj pisani pristanak.

Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 45

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine.

U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 46

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 47

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 48

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Predsjednika i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 49

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Predsjednika.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Predsjednik je dužan razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja prisutnih redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 51

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.  Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 52

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik.

Članak 53

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Udruge

Vedran Korušić

 

U Zagrebu, 12.09.2015. godine