Skip to content

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način rada i postupanje Suda časti Centra za psihodramu (u daljem tekstu: Sud časti) koji je ovlašten na temelju Statuta Centra da provode postupak i odredi stegovne mjere onim članovima Centra koji su povrijedili odredbe Etičkog kodeksa (u daljem tekstu : Kodeks).

Članak 2.

Sud časti priprema godišnja izvješća o svojem radu, provedenim postupcima utvrđivanja povreda odredaba Etičkog kodeksa, odlukama koje je donijelo u razmatranom slučaju, te ih dostavlja Upravnom odboru i Skupštini Centra.

Članak 3.

Redovni članovi Centra odgovaraju stegovno za povrede Etičkog kodeksa (u daljem tekstu: član Centra). Stegovno odgovaraju i edukanti koji su potpisali ugovor o edukaciji s Centrom i redovito pohađaju edukaciju.

Članak 4.

Članu Centra, u pravilu, ne može biti izrečena stegovna mjera ako prethodno nije bio saslušan. Iznimno, članu Centra može biti izrečena stegovna mjera i bez prethodnog saslušanja, ako se on na uredno uručen poziv ne odazove, odnosno ne opravda svoj izostanak.

Članak 5.

Sud časti djelovati će neovisno i samostalno u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i u postupku utvrđivanja povreda Kodeksa.

Članak 6.

Sud časti može u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga zatražiti stručnu pomoć odgovarajućih znanstvenih i stručnih osoba ili institucija.

Članak 7.

Sud časti će poštivat u postupku utvrđivanja povrede Kodeksa načelo tajnosti i štititi dostojanstvo svih osoba u postupku.

II. SASTAV SUDA ČASTI

Članak 8.

Sud časti sastoji se od tri člana Centra. Članove Suda časti bira Skupština Centra. Predsjednika Suda časti bira Skupština Centra. Mandat članova Suda časti traje dvije godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za članove Suda časti.

Članak 9.

Radi osiguranja neovisnosti i samostalnosti rada Suda časti, član Suda časti ne može biti osoba koja obavlja slijedeće funkcije u Centru : predsjednik, dopresjednik, tajnik, član Upravnog i Nadzornog odbora. Član Suda časti ne može biti osoba protiv koje je pokrenut postupak utvrđivanja povrede kodeksa, niti osoba za koju je utvrđeno da je prekršila Kodeks.

Članu Suda časti protiv kojega je pokrenut postupak za utvrđivanje povrede Kodeksa privremeno, do završetka postupka, prestaje članstvo u Sudu časti. Utvrdi li se u postupku da član Suda časti nije učinio povredu Kodeksa, članstvo se automatski obnavlja.

U slučaju stavka 1. ovoga članka, Skupština imenuje zamjenika člana Suda časti. Utvrdi li se da je član Suda časti, protiv kojeg je pokrenut postupak, učinio povredu Kodeksa, zamjenik postaje punopravni član Suda časti.

Članstvo u Sudu časti prije isteka mandata prestaje:

 • na vlastiti zahtjev,
 • povredom Kodeksa člana Suda časti.

III. RAD SUDA ČASTI

Članak 10.

Sud časti obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Sjednice Suda časti saziva bilo koji član Suda časti. Sjednice Suda časti zatvorene su za javnost. O radu sjednice Suda časti vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži: dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, imena nazočnih članova, imena stranaka u postupku i ostalih pozvanih i nazočnih na sjednici, iskaze svih osoba koje su sudjelovale u postupku, te odluke.
U zapisnik se unose i rezultati glasovanja.

Članak 11.

Sud časti pokreće postupak na temelju pritužbe osobe koje smatra da su povrijeđene odredbe Kodeksa.

Pritužba se ulaže u što kraćem roku od nastanka spornog događaja.

Rok u kojem zastarijeva pravo na ulaganje žalbe je dvije godine.

Pisana pritužba treba biti obrazložena i sadržavati slijedeće podatke :
ime i prezime podnositelja žalbe, ime i prezime člana Centra protiv koje se podnosi prijedlog, opis događaja, vrijeme i mjesto, povredu Kodeksa, eventualne svjedoke i slično.

Osoba protiv koje se podnosi žalba mora biti član Centra u vrijeme navedene povrede Kodeksa odnosno edukant Centra.

Sud Časti nije vezan za pravnu ocjenu povrede Kodeksa podnositelja pritužbe.

Član Centra na kojeg se odnosi žalba za vrijeme trajanja postupka ne može prekinuti svoje članstvo u Centru.

Ako se podnosi usmena žalba, ona će se zapisnički konstatirati pred članovima Suda časti.

Anonimni prijedlozi za pokretanje postupka neće se razmatrati.

Članak 12.

Sud časti će odmah, a najkasnije u roku od 15 dana nakon primitka žalbe započeti s postupkom utvrđivanja povrede Kodeksa i neće ga odgađati u slučaju da neke stranke u postupku ne surađuju.

O podnijetoj žalbi Sud časti može, ako je to nužno za utvrđivanje utemeljenosti odnosno provjere, procjene osnovanosti žalbe, odrediti provođenje prethodnog postupka.

U prethodnom postupku izvode se činjenice i dokazi koji su potrebni za utvrđivanje povrede odredaba Kodeksa, što uključuje razgovor s članom Centra protiv kojeg je pokrenut postupak, ili s drugim osobama koje mogu pružiti relevantne informacije.

Nakon provedbe prethodnog postupka Sud časti ocjenjuje da li će obustaviti postupak ili zakazati raspravu radi utvrđivanja povrede Kodeksa, a o tome donosi odluku.

Članak 13.

U slučaju da je Sud časti zaključio nakon provedenog prethodnog postupka da je nenadležan , da nastupila zastara ili da nema dovoljno činjenica I dokaza koji opravdavaju nastavak postupka, donijeti će odluku kojom se postupak obustavlja, a obrazloženu odluku o tome je dužan dostaviti:

 • osobi koja je podnijela pritužbu ;
 • članu Centra protiv kojeg je podnesena pritužba.

Članak 14.

Na usmenu raspravu pred Sudom časti poziva se osoba koja je podnijela žalbu, član Centra protiv kojeg je podnesena žalba o povredi odredaba Kodeksa, svjedoci i druge osobe koje mogu iskazati relevantne činjenice.

Članak 15.

Predsjednik vodi usmenu raspravu, daje riječ članovima Suda časti i strankama u postupku i osigurava red. Nitko ne može govoriti na usmenoj raspravi prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjedavajućeg. Govornika može opomenuti na red i prekinuti u govoru samo predsjedavajući.

Nakon zaključivanja usmenog dijela rasprave Sud časti se povlači na vijećanje i odlučivanje o odgovornosti člana udruge protiv kojeg se vodi stegovni postupak.

ODLUČIVANJE O ODGOVORNOSTI

Članak 16.

Odluka Suda časti donosi se većinom glasova svih njegovih članova.

Ako se odluka o odgovornosti člana Centra protiv kojega se vodi stegovni postupak ne može donijeti istoga dana, Sud časti može odgoditi donošenje odluke, ali najviše 3 (tri) dana.

Članak 17.

Članu Centra protiv kojega se vodi stegovni postupak, Sud časti dužno je u roku od 7. (sedam) dana, od dana donošenja, dostaviti u pisanom obliku odluku s obrazloženjem.

Osim obrazloženja koje sadrži činjenice utvrđene u stegovnom postupku, olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, odluka o odgovornosti obavezno sadrži i pouku o pravnom lijeku.

Članak 18.

Sud časti može donijeti jednu od slijedećih odluka:

 • proglasiti se nenadležno iz razloga :
  • ne radi o redovnom članu Centra odnosno edukantu,
  • ne radi se o povredi Kodeksa
 • obustaviti postupak ili
 • potvrditi odgovornost člana Centra i izreći mu stegovnu mjeru.

Članak 19.

Odluku o obustavljanju stegovnog postupka Sud časti donosi :

 • zbog nedostatka činjenica i dokaza,
 • ako je nastupila zastara.

V. STEGOVNE MJERE

Članak 20.

Za utvrđenu povredu Kodeksa mogu se izreći slijedeće stegovne mjere :

 • opomena uz:
  • edukacijski savjet Članu
  • obaveznu superviziju s redovnim izvještavanjem Suda časti
 • privremeno isključenje iz članstva Centra i brisanje iz Registra
 • trajno izbacivanje iz Centra i brisanje iz Registra

Odabir vrste stegovne mjere određuje Sud časti.

Ako se postupak vodi protiv edukanta s kojim Centar ima potpisan ugovor o edukaciji, tada Sud može izreći stegovne mjere pod 1.) a.) ili b.) odnosno može i raskinuti ugovor o edukaciji.

VI. ŽALBA NA ODLUKU O ODGOVORNOSTI

Članak 21.

Član Centra, protiv kojega je izrečena stegovna mjera, ima pravo u roku od 15 dana od dana primitka odluke uložiti žalbu Skupštini Centra.

Skupština je dužna donijeti svoju odluku na prvoj sjednici.

Odluka Skupštine je konačna.

Članak 22.

Skupština Centra može, kada rješava žalbu u stegovnom postupku :

 • Odbiti žalbu i potvrditi odluku;
 • Uvažiti žalbu i odluku preinačiti ili
 • Uvažiti žalbu i odluku ukinuti.

VII. IZVRŠENJE I EVIDENCIJA IZREČENIH STEGOVNIH MJERA

Članak 23.

Nakon pravomoćnosti odluke o odgovornosti i izrečenoj stegovnoj mjeri, Predsjedništvo Centra izvršava stegovnu mjeru.

Stegovna mjera izvršava se tako da se članu Centra, kojemu je ona izrečena dostavi s pismenom obliku s klauzulom da je izvršena i od kada teče vrijeme izrečene stegovne mjere.

Odluka o stegovnoj mjeri dostavlja se poštom uz povratnicu ili neposredno uz potpis prijema.

Članak 24.

Tajnik Centra vodi evidenciju o izrečenim stegovnim mjerama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Pravilnik je stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Pravilnik je usvojen na Skupštini Centra za psihodramu 18.10.2014. godine.