skip to Main Content

 

Edukacija je posebno namijenjena osobama koje žele povećati svoje osobne i profesionalne kompetencije, a interes im je grupni i individualni psihoterapijski rad s ljudima.

Obuhvaća kompletan program edukacije koji traje četiri i pol godine. Nakon završenog prvog stupnja edukacije za praktičara, osoba nastavlja edukaciju koja omogućava stjecanje naprednog znanja iz psihoterapije, posebice o teoriji, filozofiji i metodologiji psihodrame kao psihoterapijske metode, te napredno znanje rada s grupama, grupne dinamike, sociodrame i sociometrije u radu s kliničkim kategorijama. Završetak kompletnog edukacijskog programa osposobljava osobu za zvanje psihoterapeuta i samostalni rad sa nekliničkom i kliničkom populacijom.

Što podrazumijeva program edukacije za psihodramskog psihoterapeuta?

16 sati iskustvene radionice prije početka edukacije

266 sati iskustveno-terapijskog rada u grupi
Edukanti su tijekom edukacije obavezni proći osobni iskustveno-terapijski rad od minimalno 266 sati unutar iste psihodramske grupe koju vodi certificirani psihodramski psihoterapeut Centra za psihodramu. Osobni rad dogovara se u pravilu s certificiranim psihoterapeutom Centra za psihodramu, odnosno bira se s liste koju na početku edukacije daju voditelji edukacije.

40 sati individualnog iskustveno-terapijskog rada
Edukanti za psihodramskog psihoterapeuta dužni su proći osobni iskustveno-terapijski rad od minimalno 40 sati individualne psihoterapije s elementima psihodrame kod certificiranog psihoterapeuta.

950 sata metodologije i teorije psihodrame
Metodologija psihodrame i teorija grupnog i individualnog rada podrazumijeva povezivanje osobnog rada s metodologijom psihodrame u edukativnoj grupi, teorijske seminare i testove znanja iz teorija psihodrame, psihoterapije, psihologije i psihopatologije koju provode edukatori ili predavači koji se bave tim područjem. Edukatni se pripremaju za svaku temu i diskusiju na osnovu unaprijed predloženog materijala uz vodstvo mentora.

150 sati supervizije
Supervizijski rad podrazumijeva direktnu superviziju u matičnoj eduativnoj grupi i indirektnu superviziju izvan matične grupe. Broj sati direktne supervizije je 100. Direktna supervizija se odnosi na primjenu psihodramskih tehnika u matičnoj grupi pod direktnom supervizijom edukatora. Broj sati indirektne supervizije je 50. Indirektna supervizija se odnosi na samostalnu primjenu psihodramskih tehnika u individualnom i/ili grupnog kontekstu preko protokola sa supervizorom. Edukanti biraju supervizore s liste predloženih supervizora.

300 sati psihoterapijske prakse uz superviziju
Psihoterapijska praksa sastoji se od samostalnog vođenje iskustveno-terapijske psihodramske grupe i  rada s individualnim klijentima u trajanju od 300 sati kroz dvije godine pod indirektnom supervizijom.

100 slobodnih sati drugog psihoterapijskog iskustva
Psihoterapijsko iskustvo u okviru drugog psihoterapijskog modaliteta i/ili pohađanje psihoterapijskih radionica stranih i domaćih psihoterapeuta, u trajanju od minimalno 100 sati.

60 sati pisanja završnog rada

Koji su uvjeti za dobivanje diplome psihodramskog psihoterapeuta?

  1. Uspješno ispunjenje svih navedenih elemenata programa edukacije
  2. Evaluacija spremnosti edukanta od strane edukatora i supervizora
  3. Napisani završni diplomski rad
  4. Napisana samoanaliza edukacijskog i terapijskog procesa
  5. Položeni psihodramski ispit na kraju edukacije