Skip to content

 

Edukacija je posebno namijenjena osobama koje žele povećati svoje osobne i profesionalne kompetencije, a interes im je grupni i individualni psihoterapijski rad s ljudima.

Obuhvaća kompletan program edukacije koji traje četiri i pol godine. Nakon završenog prvog stupnja edukacije za praktičara, osoba nastavlja edukaciju koja omogućava stjecanje naprednog znanja iz psihoterapije, posebice o teoriji, filozofiji i metodologiji psihodrame kao psihoterapijske metode, te napredno znanje rada s grupama, grupne dinamike, sociodrame i sociometrije u radu s kliničkim kategorijama. Završetak kompletnog edukacijskog programa osposobljava osobu za zvanje psihoterapeuta i samostalni rad sa nekliničkom i kliničkom populacijom.

Što podrazumijeva program edukacije za psihodramskog psihoterapeuta?

16 sati iskustvene radionice prije početka edukacije

266 sati iskustveno-terapijskog rada u grupi
Edukanti su tijekom edukacije obavezni proći osobni iskustveno-terapijski rad od minimalno 266 sati unutar iste psihodramske grupe koju vodi certificirani psihodramski psihoterapeut Centra za psihodramu. Osobni rad dogovara se u pravilu s certificiranim psihoterapeutom Centra za psihodramu, odnosno bira se s liste koju na početku edukacije daju voditelji edukacije.

40 sati individualnog iskustveno-terapijskog rada
Edukanti za psihodramskog psihoterapeuta dužni su proći osobni iskustveno-terapijski rad od minimalno 40 sati individualne psihoterapije s elementima psihodrame kod certificiranog psihoterapeuta.

950 sata metodologije i teorije psihodrame
Metodologija psihodrame i teorija grupnog i individualnog rada podrazumijeva povezivanje osobnog rada s metodologijom psihodrame u edukativnoj grupi, teorijske seminare i testove znanja iz teorija psihodrame, psihoterapije, psihologije i psihopatologije koju provode edukatori ili predavači koji se bave tim područjem. Edukatni se pripremaju za svaku temu i diskusiju na osnovu unaprijed predloženog materijala uz vodstvo mentora.

150 sati supervizije
Supervizijski rad podrazumijeva direktnu superviziju u matičnoj eduativnoj grupi i indirektnu superviziju izvan matične grupe. Broj sati direktne supervizije je 100. Direktna supervizija se odnosi na primjenu psihodramskih tehnika u matičnoj grupi pod direktnom supervizijom edukatora. Broj sati indirektne supervizije je 50. Indirektna supervizija se odnosi na samostalnu primjenu psihodramskih tehnika u individualnom i/ili grupnog kontekstu preko protokola sa supervizorom. Edukanti biraju supervizore s liste predloženih supervizora.

400 sati psihoterapijske prakse uz superviziju
Psihoterapijska praksa sastoji se od samostalnog vođenje iskustveno-terapijske psihodramske grupe i  rada s individualnim klijentima u trajanju od 400 sati kroz dvije godine pod indirektnom supervizijom.

100 slobodnih sati drugog psihoterapijskog iskustva
Psihoterapijsko iskustvo u okviru drugog psihoterapijskog modaliteta i/ili pohađanje psihoterapijskih radionica stranih i domaćih psihoterapeuta, u trajanju od minimalno 100 sati.

20 sati završnog psihodramskog ispita

30 sati radionice transkulturnih studija – ISA

60 sati pisanja završnog rada

Ukupno: 2032 sata (1 sati= 45 min)

Koji su uvjeti za dobivanje diplome psihodramskog psihoterapeuta?

  1. Uspješno ispunjenje svih navedenih elemenata programa edukacije
  2. Evaluacija spremnosti edukanta od strane edukatora i supervizora
  3. Napisani završni diplomski rad
  4. Napisana samoanaliza edukacijskog i terapijskog procesa
  5. Položeni psihodramski ispit na kraju edukacije